Öabt Coğrafya Öğretmenliği Kursu

Coğrafya Öğretmenliği Ders Alanlarının Konu İçerikleri

Fiziki Coğrafya
Matematik Coğrafya
– Coğrafyaya Giriş
– Harita Bilgisi
– İzohipsler
– Coğrafi Konum
– Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
– Mevsimler ve Oluşumu

Jeoloji
– Yerin Yapısı
– Kıtaların Kayması
– Jeolojik Zamanlar
– Topografya ve Kayaçlar
– İç Kuvvetler
– Türkiye’nin Ana Yer Şekilleri

Jeomorfoloji
– Çözülme ve Kütle Hareketleri
– Akarsu Topoğrafyası
– Karst Topoğrafyası
– Kurak Bölge Topoğrafyası
– Buzul Topoğrafyası
– Kıyı Topoğrafyası
– Yapıya Bağlı Olarak Oluşan Topoğrafya Şekilleri

Klimatoloji
– Atmosfer
– Basınç ve Rüzgarlar
– Nemlilik ve Yağış
– İklim Tipleri
– Türkiye’nin İklimi

Hidrografya
– Yer altı Suları ve Kaynaklar
– Akarsular
– Göller
– Denizler ve Okyanuslar

Toprak Coğrafyası
Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler
Toprak Oluşumundaki Olaylar
Toprak Horizonları
Başlıca Toprak Tipleri

Bitki Coğrafyası
– Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler
– Bitki Formasyonları
– Bitki Formasyonlarının Coğrafi Dağılışı

Ekoloji
– Biyoçeşitlilik
– Enerji Akışı ve Madde Döngüleri
– Ekosistemlerin İşleyişi
– Milli Parklar
– Çevre Sorunları

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
Nüfus ve Yerleşme
– Nüfus Coğrafyası
– Yerleşme Coğrafyası

Ekonomik Coğrafya
– Ekonomik Faaliyetler
– Tarım
– Hayvancılık
– Balıkçılık
– Ormancılık
– Madencilik
– Enerji Kaynakları
– Sanayi
– Ulaşım
– Ticaret
– Turizm
– Bölge Kavramı

Bölgeler ve Ülkeler
Ekonomik Coğrafya 1. Bölüm
– Siyasi Coğrafyada Başlıca Görüşler
– Dünya’daki Askeri, Siyasi ve Eko. Örgütler
– Türkiye’nin Siyasi ve Jeopolitik Önemi

Ekonomik Coğrafya 2. Bölüm
– Asya
– Avrupa
– Afrika
– Amerika
– Okyanusya
– Kutup Bölgeleri

ALAN BİLGİSİ
– Coğrafya Dersi Genel Amaçları
– Coğrafya Dersinde Kullanılan Beceriler
– Öğrenme Alanları ve Ders Etkinlikleriyle İlişkilendirilmesi
– Mekansal Beceriler ve Kazanımlarla İlişkilendirilmesi
– Harita Okuma Becerisi ve Alt Kazanımları
– Yapılandırmacılık Kuramı ve Bu Kurama Bağlı Model ve Teknikler
– Bloom Taksonomisi Bilişsel ve Duyuşsal Hedef Alanları
– Ünlü Coğrafyacılar ve Coğrafyaya Katkıları
– Öğretim Yöntem Teknikleri ve Kavram Öğretim Teknikleri